Základný sprievodca o dreve

Informácie o našich najvýznamnejších drevinách.

Pre nasledovné pochopenie textu sa treba zoznámiť so základnými rezmi dreva a ich textúrami.

Rezy dreva v poradí : priečny rez, radiálny rez, tangenciálny rez

A- textúra priečneho rezu, B- textúra radiálneho rezu, C- textúra tangenciálneho rezu tvz. fládrova


Ihličnaté dreviny


Borovica lesná (sosna) (Pinus silvestris)


Jedľa (Abies alba)


Smrek obyčajný (Picea abies)


Smrekovec opadavý (Larix decidua)


Listnaté dreviny
Kruhovitopórovité dreviny:
(ročné kruhy zreteľné, so zreteľnou hranicou medzi jarným a letným drevom. Veľké cievy sú nápadne kruhovito usporiadané do hranice ročného kruhu, na pozdĺžnych rezoch je zóna jarného dreva tvorená výraznými pozdĺžnymi ryhami veľkých jarných ciev, drevo má beľ a jadro )


Dub letný / zimný /cedrový (Quercus / robur / cerris)


Jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior)


Agát obyčajný (Robinia pseudoakacia)


Brest horský ( Ulmus montana )


Listnaté dreviny
Roztrúsenopórovité dreviny:
(ročné kruhy málo zreteľné, hranica medzi jarným a letným drevom makroskopicky nerozlíšiteľná )


Buk obyčajný (Fagus silvatica)


Breza biela (Betula pendula)


Jelša (Alnus)


Hrab obyčajný (Carpinus betulus)


Javor horský/ mliečny/ poľný (Acer pseudoplatanus/ platanoides/ campestre)


Lipa malolistá (Tilia cordata)


Topoľ osikový / čierny (Populus nigra / tremula)


Listnaté dreviny
Prechodné dreviny:
(drevo s výraznou farebnosťou a s veľkými roztrúsenými cievami )


Orech kráľovský (Juglans regia)


Čerešňa / višňa (Prunus Avium / Cerasus vulgaris)


Jabloň domáca (Malus communis)


Hruška obyčajná (Pirus communis)


Slivka domáca (Prunus domestica)