Veronika Kotradyová

Komfort v mikroprostredí

je odbornou knihou o zdravom interiéri a mikroklíme. Sú v nej spracované súvislosti vlastností prostredia s ľudským správaním, pocitom pohody alebo stresu s priamym aj nepriamym vplyvom na celkové zdravie, medziľudské vzťahy a kvalitu života človeka.


Je súhrnom vlastných výskumov aj informácií z rôznych vied od psychológie, sociológie, antropológie, medicíny a ergonómie, ktoré sa v mnohom týkajú tvorby vnútorného prostredia.
Kultúrny človek je stále živočíchom s rovnakými potrebami ako pred miliónmi rokov a prostredie, ktoré obýva, je dobré vytvoriť s ohľadom na tento fakt. Kniha k tomu ponúka komplexne spracované informácie.


Text je spracovaný v kapitolách podľa jednotlivých zmyslov a interakcií s prostredím, ktorými je definované pociťovanie komfortu.
Veľký priestor je v knihe venovaný aj sedavej kultúre.
Vydavateľstvo PREMEDIA, November 2015