Veronika Kotradyová a kolektív

Dizajn s ohľadom na človeka - humanizácia mikroprostrediaje odborná monografia určená odbornej a širokej laickej verejnosti ako aj študentom architektúry a dizajnu. Je v nej spracovaná problematika navrhovania a tvorby prostredia s ohľadom na človeka vo všetkých úrovniach. Je poňatá medziodborovo a sú v nej poznatky z psychológie, sociológie, medicíny a neurovied, ktoré sú relevantné pri tvorbe prostredia.Skladá sa z kapitol:
1. Úvod do problematiky /opodstatnenosť dizajnu s ohľadom na človeka
2. Človek a čo preňho prostredie znamená/prostredie a jeho objekty ako plátno pre projekciu ega
3. Človek a objekt
4. Človek v prostredí
5. Ako na to / metódy primárneho výskumu ako súčasť procesu tvorby
Vydalo: Vydavateľstvo STU Bratislava, 2015